Menu Zamknij

REGULAMIN

63 DNI! WYZWANIE”

ORGANIZATORZY:

 1. Agencja Reklamowo – Artystyczna „Top-Art.” sp. z o.o. ul. 23-ego Marca 77E, 81-820 Sopot
 2. Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5, 00-031 Warszawa

PATRONAT:

Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa

Głównymi celami Wyzwania są:

 1. Oddanie sportowego hołdu Powstańcom Warszawy
 2. Edukacja nt. przebiegu Powstania Warszawskiego.
 3. Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną.
 4. Kreacja nowoczesnego patriotyzmu.
 5. Wsparcie materialne Muzeum Powstania Warszawskiego.

TERMIN REALIZACJI:

01.08.2021 – 03.10.2021

LOKALIZACJA:

Wyzwanie nie przewiduje ograniczeń terytorialnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Wyzwaniu mogą wziąć udział osoby z dowolnym obywatelstwem, które prawidłowo dokonały rejestracji. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyzwaniu pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich odbywają się wyłącznie za pośrednictwem pełnoletnich opiekunów prawnych. Rejestracja oraz udział w Wyzwaniu jest bezpłatny.

ZASADY

 1. Wyzwanie ma charakter sportowy, edukacyjny i patriotyczny
 2. Wyzwanie odbywać się będzie w okresie, gdy w roku 1944 roku trwało Powstanie Warszawskie tj. w terminie od 1 sierpnia 2021 roku do 3 października 2021
 3. W Wyzwaniu mogą brać udział uczestnicy przebywający w dowolnym miejscu na świecie, bez ograniczeń terytorialnych.
 4. Organizatorzy w dużej mierze opierają się na zaufaniu do Uczestników.
 5. Wyzwanie jest inicjatywą komunikującą się w sposób wirtualny za pośrednictwem strony internetowej i portali społecznościowych.
 6. W ramach Wyzwania Organizatorzy proponują uprawianie dowolnych biegów i chodu, dowolnej jazdy na rowerze, jazdy na dowolnym wózku inwalidzkim, bieg i chód z wózkiem z dzieckiem, jazdy na rolkach, wioślarstwie, kajakarstwie, dowolnym pływaniu oraz innych z możliwością pomiaru dystansu.
 7. Parametr czasowy nie jest brany pod uwagę.
 8. Organizatorzy zachęcają Uczestników do pokonania jak największego dystansu w czasie trwania Wyzwania w jednej lub kliku dyscyplinach proponowanych przez Organizatora.
 9. W ramach Wyzwania Organizatorzy będą honorowali również udokumentowany dystans uzyskany w oficjalnych zawodach w czasie trwania Wyzwania.
 10. Jednym z celów Organizatora jest pokonanie przez wszystkich Uczestników jak największego łącznego dystansu.
 11. Organizator będzie prowadził na bieżąco ranking wyników wszystkich Uczestników.
 12. Każdy uczestnik będzie posiadał indywidualny profil, na którym będzie samodzielnie dokumentował swoje wyniki.
 13. Uczestnicy samodzielnie:
 • dokonują rejestracji na stronie internetowej www.63dni.pl ,
 • wybierają dowolnie dyscypliny sportowe z proponowanych przez Organizatora,
 • wyznaczają trasę,
 • mierzą i dokumentują pokonany dystans,
 • przesyłają wynik i zdjęcie na swój profil na stronie internetowej www.63dni.pl .
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników w uzasadnionych sytuacjach
 2. Uczestnicy proszeni są o dobrowolne przesyłanie swoich zdjęć ( poza tymi dokumentującymi dystans ) z realizacji Wyzwania na adres: kontakt@63dni.pl .
 3. Uczestnicy, którzy prześlą swoje zdjęcia wyrażają zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem Uczestnika przez Organizatora w ramach realizacji i promocji Wyzwania.
 4. Korzystanie z wizerunku Uczestnika przez Organizatora jest nieodpłatne.
 5. Organizator każdego dnia trwania Wyzwania będzie publikował tzw. kalendarium Powstania Warszawskiego z zasobów Muzeum Powstania Warszawskiego.
 6. Organizator będzie publikował materiały historyczne prezentujące sylwetki uczestników Powstania Warszawskiego.
 7. Zachęcamy uczestników do wsparcia finansowego Muzeum Powstania Warszawskiego.

REALIZACJA WYZWANIA:

 1. Uczestnik ma możliwość udziału w Wyzwaniu w dowolne dni w terminie od 1.08.2021 do 3.10.2021.
 2. Uczestnik decyduje o częstotliwości tj. ilości dni w które będzie brał udział w Wyzwaniu.
 3. Uczestnik decyduje o dyscyplinie sportowej, czasie trwania, miejscu i dystansie, który pokona danego dnia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do pomiaru dystansu i udokumentowania zdjęciowego.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego umieszczania swojego dystansu wraz ze zdjęciem na swoim indywidualnym profilu Uczestnika na stronie internetowej www.63dni.pl .
 6. Wszystkie wyniki z każdego dnia Wyzwania sumują się na indywidualnym profilu Uczestnika.
 7. Wyniki każdego Uczestnika będą uwzględniane w bieżącym rankingu.
 8. Organizator nie wyklucza indywidualnych wyróżnień i nagród.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej publikacji listy Uczestników zawierającej imię, nazwisko, kraj, miasto, dystans i dyscypliny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do podania do informacji publicznej

danych wyróżnionych Uczestników.

 1. Organizator zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania wyników sportowych i treści historycznych na stronie internetowej www.63dni.pl .
 2. Organizator zobowiązuje się w terminie do 31 października 2021 do przesłania każdemu Uczestnikowi Wyzwania bezpłatnego certyfikatu w formie cyfrowej, do własnego wydruku.
 3. Organizator umożliwi możliwość odpłatnego zakupu medali i koszulek.
 4. Organizator zobowiązuje się w terminie do 15 listopada 2021 do dostarczenia zamówionych przez Uczestników medali i koszulek.

REJESTRACJA

 1. Wejdź na stronę internetową www.63dni.pl.
 2. Wpisz dane potrzebne do rejestracji.
 3. Zapoznaj się i zaakceptuj Regulamin i Politykę Prywatności – aktywność obowiązkowa.
 4. Na adres e-mail podany przy rejestracji Uczestnik otrzyma potwierdzenie rejestracji
 5. Rejestracja jest możliwa w terminie od 15.07 do 3.10.2021.
 6. Wprowadzanie danych na indywidualnym profilu Uczestnika będzie możliwe od dnia 1.08.2020 do 3.10.2021
 7. Regulamin zezwala na uzupełnianie wyników wstecz.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt z Organizatorem drogą mailową i telefoniczną.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą narzędzi teleinformatycznych i innych, a służących prowadzeniu Wyzwania jest firma Agencja Reklamowo-Artystyczna Top-Art. Sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130558, prowadząca działalność pod adresem: ul. 23 Marca 77 E, 81-820 Sopot, posiadająca NIP 5841008698 REGON 190464108 – zwana dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.), zwaną dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dane osobowe Uczestników Wyzwania będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Wyzwania.
 4. Wizerunek uczestnika przetwarzany jest w celu dokumentowania oraz promowania Wyzwania. Administrator ma prawo rozpowszechniać dane w celach informacyjnych poprzez udostępnienie wizerunku bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych w związku z prowadzona działalnością.
 5. Administrator ma prawo samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, dokonać zmian i modyfikacji wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, w tym artykuły, z zastrzeżeniem, ze te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Zmiany i modyfikacje dokonane na zasadach określonych w zdaniu poprzednim nie wymagają odrębnego zatwierdzania uczestników Wyzwania.
 6. W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Administratora wizerunku, Administrator ma prawo w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie wizerunku.
 7. Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku mogą być media zewnętrzne (Internet, prasa, radio, telewizja i inne) oraz w media wewnętrzne Administratora i Organizatora.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 9. Pozostałe informacje zawiera Polityka Prywatności.

KOŃCOWE USTALENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 2. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.